Voorwaarden

1. Algemeen, geldigheid
2. Afsluiten van overeenkomst
3. Prijzen en verzendkosten
4. Betalingsvoorwaarden
5. Leveringsvoorwaarden en deelleveringsvoorwaarden
6. Eigendomsvoorbehoud
7. Versturen van paskleding en documenten
8. Herroepingrecht voor consumenten
9. Garantie
10. Aansprakelijkheid
11. Auteursrecht/octrooirechten van derden, ontheffing van aansprakelijkheid, ontoelaatbare designs
12. Productkenmerking, reclame voor de eigen producten en eigen rechten
13. Geschillenbeslechting
14. Bevoegde rechtbank, rechtskeuze

1. Algemeen, geldigheid

1.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die consumenten (art. 13 BGB – Duits Burgerlijk Wetboek) en ondernemingen (art. 14 BGB) (beiden hierna te noemen ‘klant’) plaatsen bij

owayo GmbH, Landshuter Straße 6, 93047 Regensburg (geregistreerd in het handelsregister onder HRB 8270bij het Amtsgericht Regensburg)
Directie: Francisco Gennes, Paul Marek, Bastian Schindler
Telefoon: +49 (941) 890 5500
E-Mail: info@owayo.com

(hierna te noemen ‘owayo’).

1.2. Een consument (art. 13 BGB) is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling pleegt voor een doel dat noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven.

1.3. Een ondernemer (§ 14 BGB) is een natuurlijke of juridische persoon of een rechtsbekwame personenvennootschap, die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.

1.4. De klant in de zin van deze algemene leveringsvoorwaarden kan daarom zowel een consument als een onderneming zijn.

1.5. Onze leveringen, prestaties en offertes vinden uitsluitend plaats op basis van deze algemene leveringsvoorwaarden.

1.6 De algemene leveringsvoorwaarden en koopvoorwaarden van de klant vervallen hiermee.

2. Afsluiten van overeenkomst

2.1. De producten die in op onze online shop worden weergegeven, moeten worden gezien als een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij owayo te bestellen.

2.2 Aanschaffen van standaard producten
2.2.1. Standaard producten zijn die producten die de klant bij owayo kan kopen, zonder dat hij deze naar zijn eigen inzichten aanpast.

2.2.2. Bij de aankoop van standaard producten als ook van semi-custom producten geeft de klant door middel van het aanklikken van de button 'Bestelling met betalingsverplichting' bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst af te sluiten. Voor het versturen van de bindende bestelling heeft de klant de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens (producten, aantallen, prijs, leverings- en betalingsvoorwaarden) in te zien en desgewenst te wijzigen. De klant kan op elk gewenst moment de bestelling afbreken door het browservenster te verlaten.

2.2.3. owayo kan de bestelling binnen 7 werkdagen accepteren door de verzending van een orderbevestiging of de verzending van de producten. owayo kan de acceptatie van de bestelling afwijzen – bijvoorbeeld na controle van de kredietwaardigheid van de klant of van het aanbod op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid en met name na controle op een mogelijke inbreuk op de octrooirechten van derden.

2.2.4. De ontvangst van de bestelling wordt bevestigd door het versturen van een automatisch gegenereerde e-mail zodra de bestelling is verstuurd. De ontvangstbevestiging kan nog niet worden gezien als acceptatie van de bestelling.

2.2.5. Ook bij bestellingen per e-mail, of telefonische of schriftelijke bestellingen van standaard producten zal owayo onverwijld een ontvangstbevestiging sturen. Ook hier geldt dat de ontvangstbevestiging geen order- bevestiging is, tenzij owayo dit uitdrukkelijk te kennen geeft.

2.3. De koop van custom-producten
2.3.1. Custom-producten zijn die producten die de klant naar eigen wens aanpast door ze naar eigen inzichten vorm te geven, bijvoorbeeld voor wat betreft design, belettering, kleuren en het aanbrengen van logo’s.

2.3.2. owayo stuurt de klant per e-mail een proef van het design en een prijsopgave toe onder vermelding van de leveringsvoorwaarden (leverings- en betalingsmogelijkheden, de algemene leveringsvoorwaarden). De klant wordt geacht de proef van het design, de prijsopgave en de algemene leveringsvoorwaarden te controleren. Hij kan de offerte van owayo binnen twee weken na ontvangst accepteren door schriftelijk of per e-mail de opdracht vrij te geven. De overeenkomst zal tot stand komen zodra de vrijgave van de opdracht bij owayo is binnengekomen. Een complete vooruitbetaling van het totaalbedrag door de klant wordt gezien als vrijgave van de opdracht. Vervolgens ontvangt de klant nog een korte e-mail ter bevestiging.

2.4. BWanneer de overeenkomst tot stand komt, worden de bepalingen van de overeenkomst door owayo opgeslagen en, samen met de algemene leveringsvoorwaarden per e-mail naar de klant gestuurd. De klant kan deze informatie opslaan of afdrukken. De klant kan de algemene leveringsvoorwaarden hier inzien, afdrukken en opslaan.

2.5. De beschikbare talen voor het afsluiten van de overeenkomst zijn Duits, Engels, Frans, Spaans en Nederlands.

3. Prijzen en verzendkosten

3.1. Voor consumenten uit de EU-landen en Zwitserland zijn de aangegeven prijzen tevens eindprijzen. Deze prijzen zijn inclusief de wettelijke belastingen, in het bijzonder de BTW, en alle andere componenten van de prijs, zijn exclusief portokosten.

3.2. Voor klanten van buiten de EU (Zwitserland uitgezonderd) zijn alle prijzen netto prijzen. Het leveringsadres is doorslaggevend. Indien in overeenstemming met de wettelijke bepalingen BTW moet worden betaald in het land van de ontvanger, moet deze bij ontvangst van de levering extra worden voldaan. Bovendien kunnen invoerrechten verschuldigd zijn, die de klant bij ontvangst van de producten extra moet voldoen. Deze bijkomende kosten worden in rekening gebracht hetzij door de douanedienst, hetzij door de vervoerder.

3.3. De prijs is exclusief kosten voor transport en verpakking. De uiteindelijke hoogte van de verzendkosten van de bestelde goederen is afhankelijk van de omvang van de bestelling en het afleveradres, waarbij eventueel een toeslag kan worden berekend voor aflevering in afgelegen gebieden.

3.4. Voor bedrijven gelden prijzen af fabriek, excl. vrachtkosten en de geldende omzetbelasting.

4. Betalingsvoorwaarden

De betaling geschiedt bij wijze van vooruitbetaling of per credit card.

5. Leveringsvoorwaarden en deelleveringsvoorwaarden

5.1. De levertijd voor alle producten staat vermeld op de betreffende productpagina. Wanneer er een expresse-bestelling wordt gekozen, wordt de levertijd individueel met de klant overeengekomen.

5.2. De levertijd wordt langer, zonder dat owayo hier uitdrukkelijk op moet wijzen, wanneer de klant vooraf dient te betalen, maar deze verplichting niet nakomt.

5.3. In het geval dat niet alle bestelde producten op voorraad zijn, is owayo gerechtigd tot het uitvoeren van deelleveringen voor eigen rekening, voor zoverre dit niet op bezwaar van de klant stuit.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De geleverde producten blijven het eigendom van owayo, totdat alle openstaande vorderingen die voortvloeien uit de leveringsoverkomst aan owayo zijn voldaan (goederen onder eigendomsvoorbehoud) . Indien de klant een zakelijk klant is in de zin van het HGB (Handelsgesetzbuch, Duits wetboek van koophandel) is, blijft owayo eigenaar van alle geleverde producten tot aan alle vorderingen is voldaan die uit deze zakelijke relatie voortvloeien.

6.2. Totdat de goederen in zijn eigendom zijn overgegaan, is de klant verplicht deze zorgzaam te behandelen.

7. Versturen van paskleding en documenten

7.1. De door owayo verstuurde monsters ter controle van kwaliteit en pasmaat moeten zorgvuldig worden behandeld. De monsters moeten aan owayo worden geretourneerd voor het verstrijken van de retourdatum die op de afleverbon is vermeld. Enkel na toestemming van owayo kan de termijn voor retourzending worden verlengd.

7.2. Het verzenden van monsters naar de klant gebeurt op kosten van owayo. De kosten voor de retourzending zullen door de klant worden gedragen. Ontoereikend gefrankeerde retourzendingen worden principieel niet geaccepteerd.

7.3. Monsters die niet uiterlijk op de datum worden geretourneerd die op de afleverbon is vermeld, zullen door owayo in rekening worden gebracht volgens de reguliere verkoopprijs zoals geldig volgens de prijslijst van owayo op het moment van de levering (prijs vanaf 10 stuks). Het is de klant echter toegestaan aan te tonen dat er een kleinere schade, dan wel geen schade is ontstaan.

7.4 owayo behoudt zich het eigendoms- en auteursrecht voor van afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en andere materialen die aan de klant worden verstrekt. Dit is ook van toepassing op schriftelijke documentatie die niet als vertrouwelijk geldt. Het materiaal mag uitsluitend met de uitdrukkelijke toestemming van owayo aan derden ter beschikking worden gesteld.

8. Herroepingsrecht voor consumenten

8.1. Herroepingsrecht voor consumenten
De consument heeft 14 dagen te herroepen. Hier vindt u de voorwaarden voor het herroepingsrecht van de consument en een Modelformulier voor herroeping

Toelichting op het herroepingsrecht

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

owayo custom sports
Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam Nederland

Tel: +31 (0) 20 71 68 461
Email: info-nl@owayo.com

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

Aan owayo custom sports Keizersgracht 62 1015 CS Amsterdam Nederland Email: info-nl@owayo.com

Ik/Wij (1) deel/delen (1) u hierbij mede dat ik/wij (1) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (1)

— Besteld op (1)/Ontvangen op (1)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum

_____________________________
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

8.2. Uitsluiting van herroepingsrecht voor speciaal geproduceerde producten

Het herroepingsrecht volgens punt 8.1 van deze algemene leveringsvoorwaarden geldt niet voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

9. Garantie

9.1. Voor consumenten gelden de wettelijk vastgelegde garantiebepalingen.

9.2. De verjaringstermijn voor klachten wegens gebreken bedraagt voor bedrijven één jaar vanaf risico-overgang, voor zo ver wettelijk toegestaan.

9.3. Commercieel en technisch onvermijdelijke toleranties bij kleur, kwaliteit, materiaal, gewicht en andere uitvoeringen zijn geen reden voor reclamatie van de kant.

9.4. Zowel bij textieldruk, zowel bij kleurproefdrukken als de latere afleveringen, kunnen er lichte en onvermijdelijke schommelingen in de grijswaarden optreden. owayo stelt alles in het werk de kleuren op de website, in de (online) catalogus of in andere brochures zo realistisch mogelijk weer te geven. Met name de kleuren die op de website van owayo worden getoond, zijn afhankelijk van de beeldscherminstellingen van de klant. Daarom kan owayo niet garanderen dat de kleuren overeenkomen. Wij raden dan ook het versturen van de kleurencatalogus op stof dringend aan.

9.5. De klant moet de proefdesigns voor de vrijgave van de productie en de kleurproefdrukken nauwlettend op juistheid controleren. Na vrijgave aanvaardt owayo geen aansprakelijkheid voor fouten die de klant over het hoofd heeft gezien.

9.6. Na reclamatie kan owayo monsters ter controle opvragen. De verlangde monsters moet de klant binnen drie werkdagen opsturen en voorzien van markeringen zodat de soort en locatie van de fouten door owayo kunnen worden vastgesteld.

9.7. Tegenover klanten verleent owayo geen garantie in wettelijke zin. De garantie van fabrikanten blijven hierdoor onverlet.

10. Aansprakelijkheid

10.1. owayo sluit aansprakelijkheid voor gevallen van beperkte nalatigheid tegenover klanten uit, voor zover deze geen betrekking hebben op wezenlijke contractuele verplichtingen, op schaden toegebracht aan leven, lichaam of gezondheid, of op garantie of aanspraken op grond van de Duitse wet op de productaansprakelijkheid. Dit geldt ook voor het niet nakomen van verplichtingen door leveranciers of wettelijke vertegenwoordigers van owayo. Van een wezenlijke contractuele verplichting is sprake in het geval van verplichtingen waarvan de vervulling de naleving van de overeenkomst mogelijk maakt, of wanneer de klant vertrouwde, of kon vertrouwen, op de naleving ervan.

10.2. Wanneer er sprake is van beperkte nalatigheid met betrekking tot een wezenlijke contractuele verplichting, blijft de aansprakelijkheid van owayo beperkt tot de te verwachten schade die kenmerkend is voor de overeenkomst.

11. Auteurs-/octrooirechten van derden, ontheffing van aansprakelijkheid, ontoelaatbare designs

11.1. Indien de klant een eigen ontwerp aanbiedt, of anderszins invloed uitoefent op het product (bijvoorbeeld, personalisering van teksten), dan geeft de klant ten opzichte van owayo de verzekering dat op design, tekst en motief geen rechten van derden rusten. Voor eventuele inbreuken op auteurs-, model-, handelsnaam- en merkrechten is de klant volledig aansprakelijk. De klant verzekert eveneens dat hij ook door de individualisering van de tekst geen inbreuk maakt op andere rechten van derden. Principieel geldt dat de klant eraan gehouden is om voor het gebruik van wettelijk beschermde teksten, logo’s, afbeeldingen, leuzen of ontwerpen de schriftelijke toestemming te vragen van de personen bij wie de rechten rusten en deze toestemming ongevraagd aan owayo op te sturen.

11.2. De klant vrijwaart owayo voor eventuele aanspraken die voortvloeien op inbreuk op dergelijke rechten van derden, voor zover de klant hiervoor aansprakelijk is. De klant vergoedt aan owayo alle gemaakte proceskosten en andere schade ten gevolge van een dergelijk handelen.

11.3. Opschriften, afbeeldingen of andere speciale producties die de klant wil laten produceren en die inbreuk maken op de privésfeer van derden, pornografisch van aard zijn, gebruikt worden ter verspreiding van verboden propaganda of die aanzetten tot het plegen van misdrijven, of medeplichtigheid aan misdrijven, zullen door owayo niet worden uitgevoerd.

11.4. Met name verenigingen dienen eventuele richtlijnen, verplichtingen en restricties van hun federaties na te leven. owayo is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele overtredingen.

12. Productkenmerking, reclame voor de eigen producten en eigen rechten

12.1. Alle producten die door owayo worden geleverd, zijn voorzien van het volgende:
– een of meer aan de buitenkant zichtbare logo’s en/of belettering van owayo
– een of meer ingenaaide en van buiten zichtbare geweven etiketten met logo en/of belettering van owayo
– een of meer ingenaaide, geweven etiketten aan de binnenkant van de kleding met logo en/of belettering van owayo
– een wasvoorschrift met logo en/of belettering van owayo

Daarnaast kunnen ook andere materialen die in het textielproduct zijn verwerkt, zoals anti-slip bandjes of ritssluitingen, zijn voorzien van het handelsmerk van owayo.

12.2. owayo is gerechtigd tot de presentatie van de eigen producten in de eigen online shop, in de eigen (online) catalogi en andere productbeschrijvingen, in documentatie, advertenties, etc., ongeacht de vorm (elektronisch of schriftelijk) en op tentoonstellingen.

12.3. owayo mag de naam van de klant in elk soort medium gebruiken als referentie. Dit geldt voor het vermelden van de merknaam en het gebruik van logo’s welke mogelijk auteursrechtelijk beschermd zijn. owayo is niet verplicht tot het noemen van de naam van de klant. De klant mag de vermelding van de naam beperken of verbieden.

12.4. In het geval van productiefouten of overproductie heeft owayo het recht deze producten als monsters ter beschikking te stellen aan andere klanten, of te gebruiken voor interne beproevingen.

13. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor online beslechting van consumentengeschille (ODR-platform) beschikbaar via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Wij zijn niet verplicht en verbinden ons niet om deel te nemen aan geschillenbeslechting door tussenkomst van een instantie tot buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen.

14. Bevoegde rechtbank, rechtskeuze

14.1. Op de contractuele relaties tussen de partijen is het Duitse recht van toepassing. Dit geldt niet voor de dwingende bepalingen van de staat waarin de consument zijn gewoonlijke domicilie heeft.

14.2. Plaats van uitvoering voor alle leveringsverplichtingen van owayo en voor de overige contractuele verplichtingen van beide partijen is Regensburg, Duitsland.

14.3. De bevoegde rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit, of in samenhang staan met deze overeenkomst, is de rechtbank te Regensburg, vestigingsplaats van owayo, voor zover de klant een ondernemer is, een rechtspersoon of een publiekrechtelijk afgescheiden vermogen. owayo is echter ook gerechtigd de personen die in deze paragraaf worden genoemd, te vervolgen bij hun algemeen bevoegde rechtbank.

14.4. Wanneer de klant geen bevoegde rechtbank kan aanwijzen in Duitsland of in een andere lidstaat van de EU, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de rechtbank in de vestigingsplaats van owayo. owayo is echter ook gerechtigd de personen die in deze paragraaf worden genoemd, te vervolgen bij hun algemeen bevoegde rechtbank.

Stand: juni 2020