Privacyverklaring

Het doet ons genoegen dat u onze website bezoekt en dat u belangstelling toont voor onze onderneming. De bescherming van uw privésfeer is voor ons van groot belang. Hierna informeren wij u uitvoerig over onze omgang met uw gegevens.

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens van de lidstaten en ander desbetreffende bepalingen is:

owayo GmbH
Landshuter Str. 6
D-93047 Regensburg
Telefoon: +49 (0)941 890 5500
info@owayo.de
www.owayo.de

II. Naam en adres van de medewerker belast met de bescherming persoonsgegevens

De medewerker van de verantwoordelijke die is belast met de bescherming persoonsgegevens is:

Michael Schindler
Landshuter Str. 6
D-93047 Regensburg
privacy-owayo@owayo.com
www.owayo.de

III. Algemene opmerkingen met betrekking tot de gegevensverwerking
1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze gebruikers voor zover dit noodzakelijk is om een functionerende website, als ook onze inhoud en diensten te kunnen aanbieden. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt overwegend alleen plaats als de gebruikers hiermee instemmen. Met uitzondering van gevallen waarin een voorafgaande instemming om praktische redenen niet mogelijk is en wettelijke voorschriften de gegevensverwerking toestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene vragen, dient art.6, lid 1, sub a van de Europese verordening voor de bescherming van persoonsgegevens (AVG) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens, die nodig zijn voor de vervulling van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6, lid 1, sub b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor de verwerking die nodig is voor de vervulling van plichten die voorafgaan aan de overeenkomst.

Voor zover een verwerking van persoonsgegevens nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waaraan onze onderneming moet voldoen, dient art. 6, lid 1, sub c AVG als rechtsgrondslag. Voor het geval dat eventuele vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, sub d AVG als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van een gerechtigd belang van onze onderneming of van een derde en wegen de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6, lid 1, sub f AVG als rechtsgrondslag.

3. Wissen van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer bestaat. De bewaartermijn kan langer zijn als dit door de Europese wetgever of door nationale wetgevers voorzien werd in Europese verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke moet voldoen. Blokkering of wissen van gegevens vindt ook dan plaats als een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, hetzij het noodzakelijk is de gegevens te bewaren om een overeenkomst te kunnen afsluiten dan wel anderszins te vervullen.

IV. Beschikbaar stellen van de website en het opstellen van logfiles
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Iedere keer als onze website wordt opgeroepen, registreert ons systeem automatisch gegevens en informatie omtrent het besturingssysteem van de computer die wordt gebruikt om de website op te roepen. De volgende gegevens worden geregistreerd:

(1) informatie over het type en versie van de gebruikte browser
(2) het besturingssysteem van de gebruiker
(3) de internetprovider van de gebruiker
(4) het IP-adres van de gebruiker
(5) datum en tijdstip van toegang
(6) websites waar vandaan het systeem van de gebruiker onze website heeft benaderd
(7) websites die door het systeem van de gebruiker via onze website werden opgeroepen

De gegevens worden ook in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de voorlopige opslag van gegevens en logfiles is art. 6, lid 1, sub f AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De voorlopige opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de computer van de gebruiker toegang te bieden tot onze website. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.
De opslag in logfiles vindt plaats om het functioneren van de website te verzekeren. Bovendien dienen de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze IT-systemen te verzekeren. In deze samenhang vindt er geen evaluatie plaats van de gegevens voor doeleinden van marketing.
Dit doel dient ook ons gerechtigde belang bij de gegevensverwerking volgens art. 6, lid 1 sub f AVG.

4. Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn om het doel van de registratie te bereiken. In het geval dat de gegevens worden geregistreerd om de website toegankelijk te maken, vindt dit plaats zodra een sessie wordt beëindigd.
In het geval van opslag van gegevens in logfiles gebeurt dit na uiterlijk zeven dagen. Een langere bewaartermijn is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd zodat zij niet meer in verband kunnen worden gebracht met een klant die website heeft opgeroepen.

5. Mogelijkheid tot herroepen en wissen

De registratie van gegevens om de website toegankelijk te maken en de opslag van gegevens in logfiles is noodzakelijk voor het functioneren van de website. De gebruiker heeft dan ook geen recht op herroeping.

V. Gebruik van cookies
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in of door de internetbrowser worden opgeslagen in het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker de website oproept, kan er een cookie worden geplaatst in het besturingssysteem van de gebruiker. Dit cookie bevat een typische serie cijfers die een onmiskenbare identificatie van de browser mogelijk maken als de website weer wordt opgeroepen.

Wij maken gebruik van cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Een aantal elementen van onze website maken het noodzakelijk dat de browser die toegang vraagt ook na een wisseling van de kanten kan worden geïdentificeerd.

Daarbij worden de volgende gegevens in het cookie opgeslagen en overgedragen:

(1) taalinstellingen
(2) artikel in een winkelmandje
(3) login-informatie

Daarnaast maken wij op onze website ook gebruik van cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken. Op deze wijze kunnen de volgende gegevens worden overgedragen:

(1) ingevoerde zoektermen
(2) frequentie waarmee websites worden opgeroepen
(3) gebruik van functies van de website

De gegevens omtrent de gebruikers die op deze manier worden verkregen, worden door technische maatregelen geanonimiseerd. Daardoor is het niet mogelijk de gegevens in verband te brengen met de gebruiker die toegang vraagt. De gegevens worden niet met de overige geregistreerde persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Als onze website wordt opgeroepen, verschijnt er informatie op het scherm om de gebruikers te wijzen op het gebruik van cookies voor doeleinden van analyse en op deze privacyverklaring. In deze samenhang volgt ook informatie over hoe de plaatsing van cookies in de browserinstellingen ongedaan kan worden gemaakt.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is art. 6, lid 1, sub f AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Er worden technisch noodzakelijke cookies toegepast om het gebruik van de website voor de gebruiker te vereenvoudigen. Zonder het gebruik van cookies kunnen wij een aantal functies op onze website niet aanbieden. Voor deze functies is het nodig dat de browser ook na het wisselen van de kant herkenbaar is. Voor de volgende toepassingen hebben wij cookies nodig:

(1) winkelmandje
(2) overname van taalinstellingen
(3) onthouden van zoektermen

De gegevens van de gebruikers die door de technisch noodzakelijke cookies worden geregistreerd worden niet benut voor het opstellen van gebruikersprofielen.
Cookies voor doeleinden van analyse worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en inhoud te verbeteren. Door de analyse-cookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen derhalve ons aanbod voortdurend verder verbeteren.
Dit doel dient dan ook ons gerechtigde belang bij de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 6, lid 1, sub f AVG.

4. Bewaartermijn, mogelijkheid tot herroepen en wissen

Er worden cookies op de computer van de gebruiker geplaatst en vandaar naar ons gestuurd. Derhalve behoudt u als gebruiker de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen kunt u het plaatsen van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen weer worden gewist. Dit kan automatisch plaatsvinden. Als cookies voor onze website werden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

VI. Newsletter
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als u op onze website goederen of diensten verwerft en daartoe uw e-mailadres opgeeft, kan dit vervolgens door ons worden gebruikt voor het versturen van een newsletter. In zo'n geval wordt er via de newsletter uitsluitend direct mail verstuurd voor onze eigen soortgelijke waren of diensten.
Via onze website kunt u zich abonneren op een gratis newsletter. Bij de aanmelding voor de newsletter worden de volgende gegevens aan ons doorgegeven:

(1) e-mailadres
(2) geslacht
(3) voornaam
(4) achternaam

Bovendien worden de volgende gegevens tijdens de aanmelding geregistreerd:

(1) IP-adres van de computer waarmeede website wordt opgeroepen
(2) datum en tijdstip van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt u tijdens de aanmelding om toestemming gevraagd en wordt u verwezen naar deze privacyverklaring.
In samenhang met de gegevensverwerking voor de verzending van de newsletter worden er geen gegevens verstrekt aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de newsletter.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de newsletter door de gebruiker is na verleende toestemming art. 6, lid 1, sub a AVG.

Rechtsgrondslag voor de verzending van de newsletter na verkoop van goederen of gebruikmaking van diensten is art. 7, lid 3 UWG (verg. wet Markt en Overheid).

3. Doel van de gegevensverwerking

De registratie van het e-mailadres van de gebruiker heeft tot doel de newsletter te kunnen toesturen.

4. Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn om het doel van de registratie te bereiken. Het e-mailadres van de gebruiker blijft opgeslagen tijdens de looptijd van het abonnement op de newsletter.

5. Mogelijkheid tot herroepen en wissen

De gebruiker kan zijn abonnement op de newsletter te allen tijde opzeggen. Voor dit doel bevat iedere newsletter een link.

VII. Registratie in de 3D configurator
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren onder vermelding van hun persoonsgegevens. De gegevens worden ingevoerd in een dialoogvenster, waarna zij aan ons worden toegestuurd en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Tijdens de registratie worden de volgende gegevens geregistreerd:

(1) gebruikersnaam
(2) wachtwoord
(3) e-mailadres

Bovendien worden er tijdens de registratie de volgende gegevens opgeslagen:

(1) datum en tijdstip van de registratie
(2) ingevoerde zoektermen
(3) datum en tijdstip van de laatste login

Tijdens de registratie wordt de gebruiker om toestemming gevraagd deze gegevens te mogen verwerken.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na verleende toestemming door de gebruiker is art. 6, lid 1, sub a AVG.

Als de registratie dient om een overeenkomst te vervullen, waarbij de gebruiker betrokken is, of ter vervulling van verplichtingen voorafgaande aan de overeenkomst, dan is art. 6, lid 1, sub b AVG een aanvullende rechtsgrondslag.

3. Doel van de gegevensverwerking

De registratie van de gebruiker is nodig ter vervulling van een overeenkomst met de gebruiker of ter vervulling van verplichtingen die voorafgaan aan een overeenkomst.

De gebruiker heeft de mogelijkheid uiteenlopende designs op te slaan via onze 3D configurator.

4. Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn om het doel van de registratie te bereiken.

Dit geldt voor de gegevens die tijdens de registratie ter vervulling van een overeenkomst of de vervulling van verplichtingen die voorafgaan aan een overeenkomst als de gegevens voor de vervulling van de overeenkomst werden opgegeven en niet langer nodig zijn. Ook na de afsluiting van de overeenkomst kan het nodig zijn persoonsgegevens van de contractpartij op te slaan ter vervulling van contractuele of wettelijke verplichtingen.

5. Mogelijkheid tot herroepen en wissen

Als gebruiker hebt u het recht te allen tijde de registratie ongedaan te maken. De gegevens die met betrekking tot u zijn opgeslagen, kunt u te allen tijde laten wijzigen.

Wissen vindt plaats als u een e-mail stuurt aan datenschutzbeauftragter@owayo.com met het verzoek uw accountgegevens te wissen.

Als de gegevens vereist zijn voor de vervulling van een overeenkomst of van verplichtingen voorafgaande aan de overeenkomst, is een vroegtijdig wissen alleen dan mogelijk als er geen contractuele of wettelijke bezwaren bestaan tegen het wissen.

VIII. Registratie in het winkelmandje
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren onder vermelding van hun persoonsgegevens. De gegevens worden ingevoerd in een dialoogvenster, waarna zij aan ons worden toegestuurd en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Tijdens de registratie worden de volgende gegevens geregistreerd:

(1) naam
(2) e-mailadres
(3) telefoon
(4) adres
(5) firma/bedrijf
(6) Btw-identificatienummer:
(7) eventueel afwijkend rekeningadres

Ten tijde van de registratie worden de volgende gegevens opgeslagen:

(1) datum en tijdstip van de registratie

Tijdens de registratie wordt de gebruiker om toestemming gevraagd deze gegevens te mogen verwerken.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na verleende toestemming door de gebruiker is art. 6, lid 1, sub a AVG.

Als de registratie dient om een overeenkomst te vervullen, waarbij de gebruiker betrokken is, of ter vervulling van verplichtingen voorafgaande aan de overeenkomst, dan is art. 6, lid 1, sub b AVG een aanvullende rechtsgrondslag.

3. Doel van de gegevensverwerking

De registratie van de gebruiker is nodig ter vervulling van een overeenkomst met de gebruiker of ter vervulling van verplichtingen die voorafgaan aan een overeenkomst.

Voor de gebruiker bestaat de mogelijkheid via onze website persoonlijk sportkleding te kopen.

4. Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn om het doel van de registratie te bereiken.
Dit geldt voor de gegevens die tijdens de registratie ter vervulling van een overeenkomst of de vervulling van verplichtingen die voorafgaan aan een overeenkomst als de gegevens voor de vervulling van de overeenkomst werden opgegeven en niet langer nodig zijn. Ook na de afsluiting van de overeenkomst kan het nodig zijn persoonsgegevens van de contractpartij op te slaan ter vervulling van contractuele of wettelijke verplichtingen.

5. Mogelijkheid tot herroepen en wissen

Als gebruiker hebt u het recht te allen tijde de registratie ongedaan te maken. De gegevens die met betrekking tot u zijn opgeslagen, kunt u te allen tijde laten wijzigen.

Wissen vindt plaats als u een e-mail stuurt aan datenschutzbeauftragter@owayo.com met het verzoek uw accountgegevens van het winkelmandje te wissen.

Als de gegevens vereist zijn voor de vervulling van een overeenkomst of van verplichtingen voorafgaande aan de overeenkomst, is een vroegtijdig wissen alleen dan mogelijk als er geen contractuele of wettelijke bezwaren bestaan tegen het wissen.

IX. Doorgeven van persoonsgegevens aan derden
1. Pakketdiensten
a) Beschrijving en omvang van de gegevens die worden doorgegeven

Voor de levering van goederen geven wij persoonsgegevens door aan pakketdiensten, DHL of FedEx, die voor ons actief zijn. Daarbij worden de volgende gegevens doorgegeven:

(1) naam
(2) adres
(3) telefoonnummer
(4) email adres

b) Rechtsgrondslag voor het doorgeven

Het doorgeven van de gegevens is nodig voor de vervulling van de overeenkomst, waarbij de gebruiker contractpartij is, zodat de rechtsgrondslag wordt gevormd door art. 6, lid 1, sub b AVG.

c) Doel van het doorgeven van de gegevens

Het doorgeven van persoonsgegevens van de contractpartij is nodig ter vervulling van een overeenkomst met de contractpartner of ter vervulling van verplichtingen die voorafgaan aan een overeenkomst.

d) Duur van het doorgeven

Het doorgeven eindigt zodra de gegevens niet langer nodig zijn voor de vervulling van de overeenkomst. Ook na de afsluiting van de overeenkomst kan er sprake zijn van de noodzaak persoonsgegevens van de contractpartij door te geven om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

e) Bezwaar en mogelijkheid tot wissen

Als gebruiker hebt u de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen het doorgeven van persoonsgegevens. De gegevens die met betrekking tot u zijn opgeslagen, kunt u te allen tijde laten wijzigen.
Als de gegevens vereist zijn voor de vervulling van een overeenkomst of van verplichtingen voorafgaande aan de overeenkomst, is een vroegtijdig wissen of blokkeren alleen dan mogelijk als er geen contractuele of wettelijke bezwaren bestaan tegen wissen of blokkeren.

a) Beschrijving en omvang van de gegevens die worden doorgegeven

Bij de afwikkeling van betalingen geven wij persoonsgegevens door aan Commerzbank en HSBC. Daarbij worden de volgende gegevens doorgegeven:

(1) naam
(2) rekeningnummer

b) Rechtsgrondslag voor het doorgeven

Het doorgeven van de gegevens is nodig voor de vervulling van de overeenkomst, waarbij de gebruiker contractpartij is, zodat de rechtsgrondslag wordt gevormd door art. 6, lid 1, sub b AVG.

c) Doel van het doorgeven van de gegevens

Het doorgeven van persoonsgegevens van de contractpartij is nodig ter vervulling van een overeenkomst met de contractpartner of ter vervulling van verplichtingen die voorafgaan aan een overeenkomst.

d) Duur van het doorgeven

Het doorgeven eindigt zodra de gegevens niet langer nodig zijn voor de vervulling van de overeenkomst. Ook na de afsluiting van de overeenkomst kan er sprake zijn van de noodzaak persoonsgegevens van de contractpartij door te geven om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

e) Bezwaar en mogelijkheid tot wissen

Als gebruiker hebt u de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen het doorgeven van persoonsgegevens. De gegevens die met betrekking tot u zijn opgeslagen, kunt u te allen tijde laten wijzigen.
Als de gegevens vereist zijn voor de vervulling van een overeenkomst of van verplichtingen voorafgaande aan de overeenkomst, is een vroegtijdig wissen of blokkeren alleen dan mogelijk als er geen contractuele of wettelijke bezwaren bestaan tegen wissen of blokkeren.

3. Europa Inkasse
a) Beschrijving en omvang van de gegevens die worden doorgegeven

Voor de incasso van openstaande bedragen geven wij gegevens door aan Europa Inkasso. Daarbij worden de volgende gegevens doorgegeven:

(1) naam
(2) adres
(3) telefoonnummer
(4) e-mailadres
(5) afschriften van de openstaande bedragen

b) Rechtsgrondslag voor het doorgeven

Het doorgeven van de gegevens is nodig voor de vervulling van de overeenkomst, waarbij de gebruiker contractpartij is, zodat de rechtsgrondslag wordt gevormd door art. 6, lid 1, sub b AVG.

c) Doel van het doorgeven van de gegevens

Het doorgeven van persoonsgegevens van de contractpartij is nodig ter vervulling van een overeenkomst met de contractpartner of ter vervulling van verplichtingen die voorafgaan aan een overeenkomst.

d) Duur van het doorgeven

Het doorgeven eindigt zodra de gegevens niet langer nodig zijn voor de vervulling van de overeenkomst. Ook na de afsluiting van de overeenkomst kan er sprake zijn van de noodzaak persoonsgegevens van de contractpartij door te geven om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

e) Bezwaar en mogelijkheid tot wissen

Als gebruiker hebt u de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen het doorgeven van persoonsgegevens. De gegevens die met betrekking tot u zijn opgeslagen, kunt u te allen tijde laten wijzigen.
Als de gegevens vereist zijn voor de vervulling van een overeenkomst of van verplichtingen voorafgaande aan de overeenkomst, is een vroegtijdig wissen of blokkeren alleen dan mogelijk als er geen contractuele of wettelijke bezwaren bestaan tegen wissen of blokkeren.

4. Verdere derden

De gegevens die u ons hebt verstrekt worden niet doorgegeven, verwerkt of gebruikt voor reclamedoeleinden of marktonderzoeken.

X. Contactformulier en contact per e-mail
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website bevat een contactformulier dat kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Als een gebruiker zich bedient van deze mogelijkheid, worden de gegevens die in het dialoogvenster zijn ingevuld aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens omvatten:

(1) naam
(2) voornaam
(3) eventueel adres
(4) eventueel firma of vereniging
(5) e-mailadres
(6) eventueel telefoonnummer
(7) bericht

Tijdens de versturing van het bericht worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

(1) datum en tijdstip van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt u tijdens de verzending om toestemming gevraagd en wordt er verwezen naar deze privacyverklaring.

U kunt ook contact met ons opnemen via het e-mailadres dat is vermeld. In dit geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen die samen met de e-mail worden verstrekt.

In dit geval worden geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de correspondentie.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na verleende toestemming door de gebruiker is art. 6, lid 1, sub a AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die samen met de e-mail werden verstuurd is art. 6, lid 1 sub f AVG. Als het contact per e-mail tot doel heeft een overeenkomst af te sluiten, is art. 6, lid 1 sub b AVG de aanvullende rechtsgrondslag.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens die in het dialoogvenster werden ingevoerd zijn alleen bedoeld voor de afhandeling van de correspondentie. In het geval dat het contact tot stand is gekomen via e-mail is de basis het noodzakelijke gerechtigde belang bij de verwerking de gegevens.
De overige persoonsgegevens die tijdens de versturing werden verwerkt, dienen ertoe misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

4. Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn om het doel van de registratie te bereiken. Dit geldt voor de persoonsgegevens die in het dialoogvenster van het contactformulier zijn ingevuld en de gegevens die per e-mail zijn verstuurd als de correspondentie met de gebruiker is beëindigd. De correspondentie wordt geacht te zijn beëindigd als uit de omstandigheden blijkt de zaak is afgehandeld.

De persoonsgegevens die aanvullend tijdens het versturen zijn geregistreerd worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

5. Mogelijkheid tot herroepen en wissen

De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn toestemming tot verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen. Als de gebruiker per e-mail contact opneemt met ons, kan hij de opslag van zijn persoonsgegevens te allen tijde herroepen. In een dergelijk geval kan de correspondentie niet worden vervolgd.

Er volgt een beschrijving van de wijze waarop het herroepen van de toestemming en het bezwaar tegen opslag mogelijk wordt gemaakt.

Alle persoonsgegevens die tijdens het opnemen van contact werden opgeslagen, worden in dit geval gewist.

XI. Paskleding service
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website bevat ook een bestelformulier voor de bestelling van paskleding op zicht dat kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Als een gebruiker zich bedient van deze mogelijkheid, worden de gegevens die in het dialoogvenster zijn ingevuld aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens omvatten:

(1) naam
(2) voornaam
(3) adres
(4) eventueel firma of vereniging
(5) e-mailadres
(6) telefoonnummer
(7) lijst van ter inzage bestelde paskleding

Tijdens de versturing van de paskleding worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

(1) datum en tijdstip van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt u tijdens de verzending om toestemming gevraagd en wordt er verwezen naar deze privacyverklaring.

Voor de levering van paskleding geven wij persoonsgegevens door aan pakketdiensten, DHL of FedEx, die voor ons actief zijn. De omvang en bewaartermijn van de gegevens zijn vermeld in hoofdstuk IX van deze privacyverklaring.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na verleende toestemming door de gebruiker is art. 6, lid 1, sub a AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die samen met de e-mail werden verstuurd is art. 6, lid 1 sub f AVG. Als het contact per e-mail tot doel heeft een overeenkomst af te sluiten, is art. 6, lid 1 sub b AVG de aanvullende rechtsgrondslag.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens die in het dialoogvenster werden ingevoerd zijn alleen bedoeld voor de verwerking van de bestelling van paskleding.
De overige persoonsgegevens die tijdens de versturing werden verwerkt dienen ertoe misbruik van paskleding service te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

4. Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn om het doel van de registratie te bereiken. Dit geldt voor de persoonsgegevens die in het dialoogvenster van de paskleding service zijn ingevuld als de correspondentie met de gebruiker is beëindigd. De correspondentie wordt geacht te zijn beëindigd als uit de omstandigheden blijkt de zaak is afgehandeld.

De persoonsgegevens die aanvullend tijdens het versturen zijn geregistreerd worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

5. Mogelijkheid tot herroepen en wissen

De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn toestemming tot verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen. Als de gebruiker per e-mail contact opneemt met ons, kan hij de opslag van zijn persoonsgegevens te allen tijde herroepen. In een dergelijk geval kan de correspondentie niet worden vervolgd.

Er volgt een beschrijving van de wijze waarop het herroepen van de toestemming en het bezwaar tegen opslag mogelijk wordt gemaakt.

Alle persoonsgegevens die tijdens het opnemen van contact werden opgeslagen, worden in dit geval gewist.

XII. Service voor prijsopgaves
1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website bevat ook een service voor prijsopgaves die kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Als een gebruiker zich bedient van deze mogelijkheid, worden de gegevens die in het dialoogvenster zijn ingevuld aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens omvatten:

(1) naam
(2) voornaam
(3) eventueel adres
(4) eventueel firma of vereniging
(5) e-mailadres
(6) eventueel telefoonnummer
(7) producten en hoeveelheden waarvoor een prijsopgave moet worden gemaakt

Tijdens de versturing van het formulier worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

(1) datum en tijdstip van de registratie

Voor de verwerking van de gegevens wordt u tijdens de verzending om toestemming gevraagd en wordt er verwezen naar deze privacyverklaring.

In dit geval worden geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de correspondentie.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na verleende toestemming door de gebruiker is art. 6, lid 1, sub a AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die samen met de e-mail werden verstuurd is art. 6, lid 1 sub f AVG. Als het contact per e-mail tot doel heeft een overeenkomst af te sluiten, is art. 6, lid 1 sub b AVG de aanvullende rechtsgrondslag.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens die in het dialoogvenster werden ingevoerd zijn alleen bedoeld voor de afhandeling van de correspondentie.
De overige persoonsgegevens die tijdens de versturing werden verwerkt, dienen ertoe misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen.

4. Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn om het doel van de registratie te bereiken. Voor de persoonsgegevens die in het dialoogvenster van de service voor prijsopgaves zijn ingevuld geldt dit als de correspondentie met de gebruiker is beëindigd. De correspondentie wordt geacht te zijn beëindigd als uit de omstandigheden blijkt de zaak is afgehandeld.

De persoonsgegevens die aanvullend tijdens het versturen zijn geregistreerd worden uiterlijk na zeven dagen gewist.

5. Mogelijkheid tot herroepen en wissen

De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn toestemming tot verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen. In een dergelijk geval kan de correspondentie niet worden vervolgd.

Er volgt een beschrijving van de wijze waarop het herroepen van de toestemming en het bezwaar tegen opslag mogelijk wordt gemaakt.

Alle persoonsgegevens die tijdens het opnemen van contact werden opgeslagen, worden in dit geval gewist.

XIII. Google Analytics

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking heeft op deze website de component Google Analytics (met functie voor de anonimisering) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse betreft het registreren, verzamelen en evalueren van data over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer data over de website vanwaar een betrokkene een website bereikt (de zogenaamde referrers), welke subpagina's van de website hij oproept of hoe vaak en hoe lang hij een subpagina bekijkt. Een webanalyse wordt overwegend gebruikt voor de optimalisatie van een website en voor een kosten-batenanalyse van internetreclame.

De exploitant van Google Analytics is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt voor de webanalyse via Google Analytics de extensie ‘_gat._anonymizeIp’. Door middel van deze extensie wordt het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als onze website wordt geopend vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsstaat die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte heeft ondertekend.

Het doel van de Google Analytics component is de analyse van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer voor de evaluatie van het gebruik van onze website, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites tonen en voor verdere dienstverlening die verband houdt met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Door het cookie te plaatsen kan Google de analyse van het gebruik van onze website uitvoeren. Als de afzonderlijke pagina's van onze website worden geopend die worden beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarin een Google Analytics component werd geïntegreerd, zal de internetbrowser van het IT-systeem van de betrokkene via de Google Analytics component gegevens voor de online-analyse automatisch doorsturen naar Google. Tijdens deze technische procedure verwerft Google kennis over de persoonsgegevens, zoals IP-adres van de betrokkene, waarvan Google onder meer gebruik maakt om de herkomst van de bezoeker en het klikken te achterhalen en daarmee het afrekenen van provisie mogelijk te maken.

Met behulp van het cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld het tijdstip en locatie waarop de website werd opgeroepen en de frequentie van het bezoek aan onze website door de betrokkene. Bij ieder bezoek aan onze websites worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokkene doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten.. Onder bepaalde omstandigheden geeft Google de persoonsgegevens die via de technische procedure zijn verzameld door aan derden.

Zoals boven beschreven kan de betrokkene de plaatsing van cookies door onze website te allen tijde verhinderen via de instelling van de gebruikte internetbrowser om de plaatsing van cookies permanent te verhinderen. Een dergelijke instelling van de gebruikte browser kan ook verhinderen dat Google een cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een door Google Analytics geplaatst cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere software programma's worden gewist.

Bovendien kan de betrokkene bezwaar aantekenen tegen een registratie van data door Google Analytics met betrekking tot het gebruik van deze website. Hij kan ook bezwaar aantekenen tegen de verwerking van deze data door Google en de verwerking verhinderen. Hiertoe moet de betrokkene een browser add-on via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl downloaden en installeren. Via JavaScript laat deze browser add-on Google weten dat er geen gegevens en informatie over het bezoek aan websites mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google gezien als bezwaar. Als het IT-systeem van de betrokkene op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te kunnen deactiveren. Voor zover de installatie van de browser add-on door de betrokkene, of een andere persoon die binnen zijn machtssfeer optreedt, ongedaan wordt gemaakt of wordt gedeactiveerd, is het mogelijk de browser add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Verdere informatie en de geldende privacyverklaring van Google kunnen op https://policies.google.com/privacy?hl=nl en op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html worden ingezien. Google Analytics wordt via de link https://marketingplatform.google.com/about/ nader verklaard.

XIV. Gebruik van social media plug-ins van Facebook

Vanwege ons gerechtigde belang in de analyse, optimalisatie en exploitatie van ons online aanbod (in de zin van art. 6, lid 1, sub f AVG) maakt deze website gebruik van de Facebook social plug-in die door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) wordt geëxploiteerd. De integratie is herkenbaar aan het logo van Facebook, of aan de termen ‘like’, ‘vind ik leuk’, ‘delen’ in de kleuren van Facebook (blauw en wit). Informatie over alle Facebook plug-ins vindt u via de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins?locale=en_US/

Facebook Inc. voldoet aan de Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en is gecertificeerd volgens het Privacy-Shield dataverdrag. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

De plug-in opent een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de servers van Facebook. De exploitant van de website heeft geen enkele invloed op de aard en omvang van de data die de plug-in naar de servers van Facebook Inc. stuurt. Informatie hierover vindt u op: https://www.facebook.com/help/186325668085084

De plug-in informeert Facebook Inc. dat u als gebruiker deze website heeft bezocht. Het is mogelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Als u tijdens uw bezoek aan deze website inlogt op uw Facebook account, wordt de genoemde informatie gekoppeld.

Als u gebruik maakt van de functies van de plug-in, bijvoorbeeld door een bijdrage te delen of te ‘liken', wordt deze informatie ook doorgegeven aan Facebook Inc.
Als u wilt voorkomen dat Facebook Inc. deze data aan uw Facebook account koppelt, moet u voor uw bezoek aan deze website uitloggen bij Facebook en de opgeslagen cookies wissen. Via uw Facebook profiel kunt u verdere instellingen voor de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden invoeren of bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden. Zo komt u bij de instellingen:

• Profielinstellingen bij Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
• pagina om cookies te deactiveren op de Amerikaanse website: http://optout.aboutads.info/?lang=EN&c=2#!%2F
• pagina om cookies te deactiveren op de Europese website: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!%2F

Welke data, voor welke doeleinden en in welke omvang Facebook verzamelt, gebruikt en verwerkt en welke rechten en mogelijkheden tot instellingen u hebt om uw privésfeer te beschermen, kunt u nalezen in de richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens van Facebook. Deze vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

XV. Twitter (‘tweet-button’)

Voor de Short Message Service die wij hier aanbieden, maken wij gebruik van het technische platform en diensten van Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van mensen die buiten de Verenigde Staten wonen.

Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het gebruik van de Short Message Service van Twitter en de functies die hieraan zijn verbonden. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. delen, beoordelen).

1. Gegevens die door Twitter worden verwerkt:

informatie over welke gegevens door Twitter worden verwerkt en voor welke doeleinden ze worden gebruikt, vindt u in de privacyverklaring van Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Twitter Inc. heeft verklaard zich te houden aan de principes van het EU-US Privacy Shield. Meer hierover vindt u op: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

owayo heeft geen invloed op het soort en de omvang van de gegevens die door Twitter worden verwerkt, op de aard van verwerking en gebruik of het doorgeven van gegevens aan derden. Er bestaan ook geen mogelijkheden dit te controleren.

Door het gebruik van Twitter worden uw persoonsgegevens, onafhankelijk van uw woonplaats, door Twitter Inc. geregistreerd, doorgegeven, opgeslagen, openbaar gemaakt en verwerkt en naar de Verenigde Staten, Ierland of ieder ander land waar Twitter Inc. zakelijk actief wordt, doorgegeven, opgeslagen en gebruikt.

Enerzijds verwerkt Twitter de gegevens die u vrijwillig heeft verstrekt, zoals naam en gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer of de contacten in uw adresboek als u dit uploadt of synchroniseert.

Anderzijds evalueert Twitter ook de content die u heeft gedeeld, de onderwerpen waarvoor u belangstelling toont, verzamelt en verwerkt vertrouwelijke berichten die u rechtstreeks aan een andere gebruiker hebt gestuurd. Twitter kan uw locatie bepalen aan de hand van GPS gegevens, informatie over draadloze netwerken of uw IP-adres om u reclame of andere content te sturen.

Ter evaluatie kan Twitter Inc. gebruik maken van analyse tools, zoals Twitter Analytics of Google Analytics. owayo heeft geen invloed op het gebruik van dit type tools door Twitter Inc. en werd ook niet geïnformeerd over een mogelijk gebruik ervan. Als deze tools door Twitter Inc. worden gebruikt voor het account van owayo, heeft owayo daartoe geen opdracht gegeven, noch goedgekeurd of op enige andere wijze steun hieraan verleend. Evenmin werden de gegevens afkomstig van de analyse niet ter beschikking gesteld van owayo. Slechts bepaalde, niet aan personen gerelateerde informatie over Tweet-activiteiten, zoals het aantal klikken op profielen of links tijdens een bepaalde tweet, kan owayo inzien via zijn account. Bovendien heeft owayo geen mogelijkheid het gebruik van dit soort tools op zijn Twitter account te verhinderen of ongedaan te maken.

Tenslotte ontvangt Twitter ook informatie als u, bijvoorbeeld, content bekijkt, ook als u geen account hebt aangemaakt. Bij deze zogenaamde ‘log-data’ kan het gaan om het IP-adres, het type browser, besturingssysteem, informatie over eerder geopende websites en geopende pagina's, uw locatie, uw provider voor mobiele telefonie, de door u gebruikte eindapparaten (met inbegrip van de apparaat-ID en gebruikers-ID), de zoektermen die u gebruikt en cookie informatie.

Via de Twitter buttons of widgets die in websites zijn geïntegreerd en het gebruik van cookies kan Twitter uw bezoeken aan deze website registreren en koppelen aan uw Twitter account. Aan de hand van deze informatie kan er content of reclame worden aangeboden die op u is toegesneden.

Omdat Twitter Inc. een niet-Europese aanbieder is, met slechts een Europese vestiging in Ierland, is deze volgens zijn eigen opvattingen niet gebonden aan de hier geldende voorschriften inzake bescherming persoonsgegevens. Dit betreft, bijvoorbeeld, uw recht op informatie, blokkeren of wissen van gegevens, of de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw gebruikersgegevens voor reclamedoeleinden.

U hebt de mogelijkheid de verwerking van uw gegevens te beperken via de algemene instellingen van uw Twitter account en bij het onderdeel ‘Bescherming persoonsgegevens en veiligheid'. Daarnaast kunt u op mobiele apparaten (smartphones, tabletcomputers) bij de instellingen de toegang van Twitter tot contacten en agenda, foto's, gegevens omtrent locatie, etc. beperken. Dit is echter afhankelijk van het besturingssysteem dat wordt gebruikt.

Verdere informatie over deze punten is te vinden op de volgende supportpagina's van Twitter: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/twitter-privacy-settings

https://help.twitter.com/nl/search?q=privacy

U vindt hier informatie over de mogelijkheid uw eigen gegevens in te zien bij Twitter: https://help.twitter.com/nl/managing-your-account/accessing-your-twitter-data

Hier vindt u informatie over wat Twitter over u heeft vastgesteld: https://twitter.com/your_twitter_data

Hier vindt u informatie over de beschikbare instelmogelijkheden met betrekking tot personalisering en bescherming persoonsgegevens (met verdere verwijzingen): https://twitter.com/personalization

Verder heeft u de mogelijkheid informatie op te vragen via het formulier voor bescherming persoonsgegevens van Twitter of via het archief: https://help.twitter.com/forms/privacy

https://help.twitter.com/nl/managing-your-account/how-to-download-your-twitter-archive

XVI. Instagram (geposte afbeeldingen)

Binnen ons online aanbod kunnen functies en content van Instagram geïntegreerd zijn die worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Dit kan content zijn zoals afbeeldingen, video's, teksten of interfaces waarmee gebruikers content van dit online aanbod binnen Instagram kunnen delen. Voor zover de gebruikers lid zijn van het Instagram platform, kan Instagram het oproepen van de hierboven genoemde content en functies koppelen aan de profielen van de gebruikers. Privacyverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

XVII. Rechten van de betrokken personen

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u een betrokken persoon in de zin van de AVG en ten opzichte van de verantwoordelijke persoon beschikt u over de volgende rechten:

1. Recht op informatie

Van de verantwoordelijke persoon kunt u een bevestiging verlangen of er door ons persoonsgegevens worden verwerkt die op u van toepassing zijn.

Als er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u verlangen dat de verantwoordelijke persoon uitsluitsel geeft over de volgende informatie:

(1) de doeleinden waartoe de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3) de ontvangers, dan wel de categorieën van ontvangers die inzage kregen, of nog zullen krijgen in de persoonsgegevens die u betreffen;

(4) de geplande bewaartermijn van de persoonsgegevens die u betreffen of, als er geen concrete uitspraken hierover kunnen worden gedaan, de criteria voor de vastlegging van de bewaartermijn;

(5) het bestaan van een recht op het herzien of wissen van de persoonsgegevens die u betreffen, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke persoon of de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen deze verwerking;

(6) het bestaan van een recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende instantie;

(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens voor het geval dat de persoonsgegevens buiten de betrokken persoon om werden verzameld;

(8) het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profiling volgens art. 22, lid 1 en 4 AVG en, tenminste in deze gevallen, duidelijke informatie over de toegepaste logica, reikwijdte en beoogde uitwerkingen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. U hebt het recht informatie te verlangen of de persoonsgegevens die u betreffen in een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. In deze context kunt u verlangen geïnformeerd te worden over gepaste garanties volgens art. 46 AVG in samenhang met het doorgeven.

2. Recht op correctie

U hebt het recht op correctie of aanvulling ten opzichte van de verantwoordelijke persoon voor zover de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen onjuist dan wel onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon dient deze correctie onverwijld uit te voeren.

3. Recht op beperking

Op de volgende voorwaarden kunt een beperking verlangen van de verwerking van de persoonsgegevens die u betreffen:

(1) als u de correctheid bestrijdt van de persoonsgegevens die u betreffen met een termijn die het de verantwoordelijke persoon mogelijk maakt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren

(2) de verwerking onrechtmatig is en u het wissen van de persoonsgegevens afwijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens verlangt;

(3) de verantwoordelijke persoon de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, u deze echter nodig heeft voor verhaal, gebruik van rechten of het indienen van claims, of

(4) als u bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking volgens art. 21, lid 1 AVG en het nog niet vaststaat of de gerechtigde gronden van de verantwoordelijke persoon opwegen tegen uw gronden. Als de verwerking van de persoonsgegevens die u betreffen werd beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van de opslag ervan, slechts met uw toestemming of om verhaal te halen, ter uitoefening of verdediging van rechten of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of op gronden van een zwaarwegend openbaar belang van de Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Als de beperking van het gebruik op de hierboven vermelde voorwaarden werd beperkt, wordt u hierover geïnformeerd door de verantwoordelijke persoon voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op wissen
a) Verplichting tot wissen

U kunt van de verantwoordelijke persoon verlangen dat de persoonsgegevens die u betreffen onverwijld worden gewist. De verantwoordelijke persoon is verplicht deze gegevens onverwijld te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

(1) De persoonsgegevens die u betreffen zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden geregistreerd of op enige andere wijze werden verwerkt.

(2) U herroept uw toestemming waarop de verwerking volgens art. 6, lid 1, sub a of art. 9, lid 2, sub a AVG was gebaseerd en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

(3) U tekent bezwaar aan volgens art. 21, lid 1 AVG tegen de verwerking en er bestaan geen zwaarwegende gerechtigde redenen voor de verwerking, of u tekent bezwaar aan tegen de verwerking volgens art. 21, lid 2 AVG.

(4) Er heeft een onrechtmatige verwerking plaatsgevonden van de persoonsgegevens die u betreffen.

(5) Het wissen van de persoonsgegevens die u betreffen is noodzakelijk ter vervulling van een wettelijke verplichting onder de wetgeving van de Unie of van het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen.

(6) De persoonsgegevens die u betreffen werden geregistreerd met betrekking tot de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens art. 8, lid 1 AVG.

b) Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke persoon persoonsgegevens die u betreffen openbaar heeft gemaakt en hij is volgens art. 17, lid 1 AVG verplicht deze te wissen, neemt hij, rekening houdende met de beschikbare technologie en kosten voor implementatie, passende maatregelen, ook van technische aard, om de personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking en die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat u als betrokkene het wissen hebt verlangd van alle links naar deze persoonsgegevens of van alle kopieën of replica's van deze persoonsgegevens.

c) Uitzonderingen

Er bestaat geen recht op wissen als de verwerking noodzakelijk is

(1) voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

(2) om een wettelijke verplichting na te komen die de verwerking nodig maakt volgens het recht van de Unie of lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon moet voldoen, of voor de uitvoering van een taak die van openbaar belang is of voor de uitoefening van openbaar gezag die werd overgedragen aan de verantwoordelijke persoon

(3) om redenen van openbaar belang voor de volksgezondheid volgens art. 9, lid 2, sub h en i en art. 9, lid 3 AVG;

(4) voor doeleinden van archivering die van openbaar belang zijn, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden volgens art. 89, lid 1 AVG, voor zover het onder a) genoemde recht naar het zich laat aanzien de realisatie van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk maakt of in ernstige mate beïnvloedt, of

(5) om verhaal te halen, wettige aanspraken in te dienen of te verdedigen.

5. Recht op bericht

Als u gebruik hebt gemaakt van uw recht op correctie, wissen of beperken van de verwerking ten opzichte van de verantwoordelijke persoon, is deze verplicht alle ontvangers die inzage hebben gehad in de persoonsgegevens die u betreffen, deze correctie of wissen van de gegevens dan wel de beperking van de verwerking mede te delen, hetzij dit blijkt onmogelijk te zijn, of gaat gepaard met een onredelijke inspanning.

Ten opzichte van de verantwoordelijke persoon hebt u het recht bericht te ontvangen over deze ontvangers.

6. Recht op overdracht van gegevens

U hebt het recht de persoonsgegevens die u betreffen en die u beschikbaar hebt genaakt voor de verantwoordelijke persoon, in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke persoon, zonder obstructie door de verantwoordelijke persoon die de persoonsgegevens ter hand werden gesteld oor zover

(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming volgens art. 6, lid 1, sub a AVG of art. 9, lid 2, sub a AVG of op een overeenkomst volgens art. 6, lid 1, sub b AVG en

(2) de verwerking plaatsvindt middels geautomatiseerde procedures. Als u gebruik maakt van dit recht, hebt u ook het recht dat de persoonsgegevens die u betreffen onverwijld door een verantwoordelijke persoon aan een andere verantwoordelijke persoon worden doorgegeven voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag niet van invloed zijn op de vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op de overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens die voor de uitvoering van een taak noodzakelijk zijn, die van openbaar belang is of die het gevolg is van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke persoon werd overgedragen.

7. Recht van bezwaar

U hebt het recht op gronden die verbonden zijn met uw situatie te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens als die plaatsvindt conform art. 6, lid 1, sub e of f AVG. Dit geldt ook voor profiling die berust op deze bepalingen.

De verantwoordelijke persoon verwerkt niet langer de persoonsgegevens die u betreffen, hetzij hij kan dwingende gronden ter bescherming voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking heeft tot doel het indienen, uitoefenen en verdedigen van wettelijke claims.

Als de persoonsgegevens die u betreffen worden verwerkt om direct mailings te versturen, hebt u het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen met het doel dergelijke reclame te verhinderen, dit geldt ook voor profiling, voor zover deze verband houdt met de direct mailings.

Als u bezwaar aantekent tegen de verwerking met direct mailings als doel, worden de persoonsgegevens die u betreffen niet langer voor dit doel verwerkt.

U heeft de mogelijkheid om in samenhang met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht de richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar uit te oefenen via geautomatiseerde procedures, waarbij technische specificaties worden toegepast.

8. Recht op herroepen van de toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens

U hebt het recht uw toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens te allen tijde te herroepen. De herroeping van toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de verleende toestemming tot het moment van herroepen onverlet.

9. Geautomatiseerde besluitvorming in afzonderlijke gevallen, met inbegrip van profiling

U hebt het recht niet onderworpen te zijn aan een besluit dat uitsluitend middels een geautomatiseerde procedure tot stand komt, met inbegrip van profiling, dat werkzaam is ten opzichte van u of dat u in soortgelijke wijze een aanzienlijke uitwerking voor u heeft. Dit geldt niet als het besluit

(1) noodzakelijk is voor het afsluiten of naleven van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke persoon,

(2) op grond van wettelijke voorschriften van de Unie of lidstaten, waaraan de verantwoordelijke persoon moet voldoen, toelaatbaar is en deze wettelijke voorschriften gepaste maatregelen bevatten die uw rechten en vrijheden waarborgen en die uw wettige belangen gestand doen of

(3) plaatsvindt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Echter, deze besluiten mogen niet zijn gebaseerd op bepaalde categorieën van persoonsgegevens volgens art. 9, lid 1 AVG, voor zover niet art. 9, lid 2, sub a of g AVG van kracht zijn en gepaste maatregelen voor de bescherming van uw rechten, vrijheden en wettige belangen werden getroffen.

Met het oog op de gevallen genoemd in (1) en (3) neemt de verantwoordelijke persoon gepaste maatregelen om de rechten en vrijheden en uw wettige belangen te beschermen, waartoe minimaal het recht behoort het ingrijpen te bewerkstelligen van een persoon van de kant van de verantwoordelijke persoon, het uiteenzetten van het eigen standpunt en op aanvechten van het besluit.

10. Recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Ongeacht bestuursrechtelijke procedures of andere rechtsmiddelen, hebt u recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u verblijft, waar uw werkplek is of waar het vergrijp zich zou hebben voorgedaan, wanneer u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen strijdig is met de AVG. De toezichthoudende autoriteit, bij wie het bezwaar wordt aangetekend, informeert de klager over de stand van zaken van het bezwaar, met inbegrip van de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden volgens art. 78 AVG.

Status februari 2020